Naujausi

AKTUALI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS PER VALSTYBĖS SIENĄ

DOKUMENTAI, BŪTINI VYKSTANT PER VALSTYBĖS SIENĄ

Europos sąjungos valstybių narių, Islandijos, Norvegijos , Šveicarijos ir Lichtenšteino piliečiams :

1. Galiojantis asmens kelionės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);

2. Vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemonę;

3. Gabenamo krovinio dokumentai;

4. Transporto priemonės registravimo dokumentai;

5. Motorinės transporto priemonės, kurios vežamos kaip prekės per valstybės sieną ir vyksta ne sava eiga – registravimą arba įsigijimą patvirtinantys dokumentai;

6. Transporto priemonės registravimo dokumentas su žyma apie transporto priemonės išregistravimą bei galiojančius tranzitinius numerio ženklus;

7. Transporto priemonės techninės apžiūros talonas, lipdukas ar kiti dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės techninės būklės patikrinimo ir įvertinimo teigiamą rezultatą;

8. Tos valstybės, kurioje transporto priemonė registruota, skiriamuosius ženklus (lipdukus), jei  transporto priemonės valstybiniame numeryje nėra simbolio, nurodančio, kurioje valstybėje yra registruota transporto priemonė.

Pasekmės neturint reikalingų dokumentų :

Teisės pažeidimo įforminimas ir medžiagos pasiuntimas sprendimui priimti pagal kompetenciją administracinio proceso tvarka.
M
inimali bauda – žodinis įspėjimas.

Nepilnamečių vykimas

Vaiko asmens dokumentai, patvirtinantys vaiko asmens tapatybę bei pilietybę ir skirti vykti į užsienio valstybes, yra Lietuvos Respublikos pasas ir asmens tapatybės kortelė (gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai).

Atkreiptinas dėmesys, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, tinkamas keliauti į užsienį.

Svarbu! Vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdami vaiką kelionei tėvai turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką.

1. Šengeno erdvė

Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t.y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

2.  Valstybės, nepriklausančios Šengeno erdvei

Vaikų laikiną išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei,  reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 302 „Dėl vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes nepriklausančias Šengeno erdvei,tvarkos aprašo patvirtinimo.“

Ši tvarka nėra taikoma, jei nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra deklaruota užsienio valstybėje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatos.

Vaikui, laikinai vykstančiam į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, su bent vienu iš tėvų, kito rašytinio sutikimo nereikia. Tėvai turi susitarti tarpusavyje dėl vaiko vykimo į užsienio valstybę.

Jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas vyksta, pavarde, LR pasienio pareigūnai gali pareikalauti pateikti vaiko gimimo liudijimą.

Vaikui į užsienio valstybę vykstant vienam ar su lydinčiu asmeniu, reikalingas bent vieno iš tėvų rašytinis notariškai patvirtintas sutikimas.

Vykstant vaikų grupėms į organizuotas keliones ar su sporto, meno, mokslo kolektyvais, kelionės organizatorius sudaro išvykstančių vaikų ir lydinčių asmenų sąrašą, kurį pateikia LR pasienio punkto pareigūnams. Vaiko duomenys į sąrašą įtraukiami gavus bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjo (rūpintojo) rašytinį notariškai patvirtintą sutikimą.

Neteisėtas vaiko išvežimas į užsienio valstybę

Pagrindinis teisės aktas, taikomas neteisėtai išvežto vaiko į užsienio valstybes atvejais, yra 1980 m.Hagos konvencija dęl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.

Šis tarptautinis dokumentas siekia užtikrinti, kad neteisėtai į užsienio valstybes išvežti vaikai (dažniausiai vieno iš tėvų ar giminaičių) būtų nedelsiant grąžinti į savo kilmės valstybę ir kad taip vaikas kuo mažiau nukentėtų dėl neteisėto atskyrimo nuo vieno iš tėvų.

Bet kuris asmuo ar organizacija, teigianti, kad vaikas yra išvežtas ar laikomas pažeidžiant globos teises, gali kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos centrinę įstaigą arba į bet kurios kitos Susitariančiosios Valstybės centrinę įstaigą dėl pagalbos užtikrinti vaiko grąžinimą. Lietuvoje centrine įstaiga yra paskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie SADM.

Svarbu! Vienas iš tėvų, vykdamas su vaiku gyventi į užsienio valstybę, visada prieš tai turėtų informuoti apie tai kitą iš tėvų bei gauti jo pritarimą tokiam gyvenamosios vietos keitimui.

Kur galėčiau sužinoti apie kitų šalių reikalavimus vykstant per užsienio valstybių sienas ?

Kreipkitės į tos šalies, į kurią vykstate, ambasadą arba konsulinę įstaigą Lietuvoje. 
Kitos užsienio valstybės gali turėti papildomų reikalavimų į jų teritoriją atvykstantiems asmenims, todėl oficialią informaciją apie vykimą per užsienio valstybių sienas Jums gali suteikti tos užsienio valstybės pareigūnai.

 

Informacijos šaltiniai:

keliauk.urm.lt

pasienis.lt