Naujausi

Keleiviams draudžiama įsinešti!

Draudžiami daiktai

1. Keleiviams draudžiama įsinešti į oro uosto riboto patekimo zoną ir orlaivio
saloną žemiau nurodytus daiktus:
a) Šaunamieji ginklai ir nešaunamieji ginklai
Bet koks daiktas, galintis arba manomai galintis, iššauti šovinį arba sužaloti, įskaitant:
 visus šaunamuosius ginklus (pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus,
lygiavamzdžius šautuvus ir t. t.),
 šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius,
 šaunamųjų ginklų dalis (išskyrus optinius taikymo įtaisus ir taikiklius),
 pneumatinius pistoletus ir pneumatinius šautuvus,
 signalinius pistoletus,
 starto pistoletus,
 visų tipų žaislinius ginklus,
 rutuliniais šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,
 pramoninius varžtų ir vinių pistoletus,
 arbaletus,
 laidynes,
 harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,
 humaniško gyvūnų žudymo priemones,
 svaiginamuosius arba smūginius įtaisus (pvz., galvijų varymo priemones, balistinius
elektrošoko įrenginius (tazerius)),
 šaunamojo ginklo formos žiebtuvėlius.
b) Duriamieji ir pjaunamieji ginklai bei aštrūs daiktai
Smailūs ar aštriabriauniai daiktai, kuriais galima sužeisti, įskaitant:
 kirvius ir kirvukus,
 strėles ir smiginio strėlytes,
 alpinistų batų kapliukus,
 harpūnus ir žeberklus,
 ledo kirvukus ir ledo kirtiklius,
 pačiūžas,
 peilius fiksuojama arba išmetama bet kokio ilgio ašmenimis,
 peilius, įskaitant ir apeiginius peilius, ilgesniais nei 6 cm ašmenimis, padarytais iš
metalo arba iš kitokios medžiagos, pakankamai tvirtais, kad būtų laikomi potencialiais
ginklais,
 mėsos kapokles,
 mačetes,
 atvirus skustuvus ir skutimosi peiliukus (išskyrus saugius ar vienkartinius skustuvus,
kurių ašmenys yra įmontuoti korpuse),
 kardus, špagas ir lazdeles su paslėpta geležte,
 skalpelius,
 žirkles ilgesniais nei 6 cm ašmenimis,
 slidžių ir pasivaikščiojimo lazdas,
 svaidomąsias žvaigždes,
 amato įrankius, kurie gali būti panaudoti kaip duriamieji ar pjaunamieji ginklai (pvz.,
gręžtuvai ir grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, visų rūšių pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai,
plaktukai, replės, veržliarakčiai, lituokliai).
c) Buki įrankiai
Bet koks bukas įrankis, galintis sužaloti, įskaitant:
 beisbolo ir mažojo beisbolo lazdas,
 kuokas arba lazdas – lanksčias arba nelanksčias (pvz., policininko lazdas, kuokas,
lazdas ir teleskopines lazdas),
 kriketo lazdas,
 golfo lazdas,
 ledo ritulio lazdas,
 vartinio teniso (lakroso) lazdas,
 baidarių ir kanojų irklus,
 riedlentes,
 biliardo, angliškojo biliardo ir amerikietiškojo biliardo lazdas,
 meškeres,
 kovos menų reikmenis (pvz., kastetus, kuokas, blakštus, kovos spragilus, nunčiakus,
kubatonus (kovos strypelius), kubasauntus).
d) Sprogmenys ir degiosios medžiagos
Bet kokios sprogstamosios ar labai lengvai užsidegančios medžiagos, galinčios kelti grėsmę
keleivių ir įgulos sveikatai ar orlaivio saugumu ir saugai ar turtui, įskaitant:
 šaudmenis,
 sprogstamąsias kapsules,
 detonatorius ir degiklius (padegamąsias virveles),
 sprogmenis ir sprogstamuosius įtaisus,
 sprogstamųjų medžiagų ar įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius (imitacijas),
 minas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus,
 visų tipų granatas,
 dujas ir duju talpas (pvz., butaną, propaną, acetileną, deguonį) dideliais kiekiais,
 fejerverkus, bet kokio pavidalo signalines raketas ir kitokią pirotechniką (įskaitant
konfeti patrankas ir žaislinių šautuvų kapsules),
 pavojingus degtukus,
 dūmadėžes arba dūminius užtaisus,
 degų skystą kurą (pvz.: benziną, dyzeliną, degalus žiebtuvėliams, spiritą, etanolį),
 aerozolinius purškiamuosius dažus,
 terpentiną ir dažų skiediklius,
 stipresnius nei 70 % tūrio alkoholinius gėrimus.
e) Cheminės ir nuodingosios medžiagos
Bet kokios cheminės ir nuodingosios medžiagos, galinčios kelti grėsmę keleivių ir įgulos
sveikatai ar orlaivio saugumui ir saugai ar turtui, įskaitant:
 rūgštis ir šarmus (pvz., skystu elektrolitu užpildytus akumuliatorius (baterijas)),
 korozines arba balinamąsias medžiagas (pvz., gyvsidabrį, chlorą),
 neutralizuojančias arba paralyžuojančias purškiamąsias dujas (pvz., pipirines, ašarines
dujas),
 radioaktyviąsias medžiagas (pvz., medicininius arba komercinius izotopus),
 nuodus,
 infekcines arba biologiškai pavojingas medžiagas (pvz., infekuotą kraują, bakterijas ir
virusus),
 savaime galinčias užsidegti medžiagas,
 gesintuvus.
f) Skysčiai
Skysčiai, išskyrus skysčius atskirose ne didesnėse kaip 100 mililitrų arba lygiaverčio tūrio
talpyklose, sudėtose į vieną permatomą ne didesnės kaip 1 litro talpos plastikinį maišelį, kurį galima
pakartotinai sandariai uždaryti. Į plastikinį maišelį turi lengvai sutilpti į jį dedami daiktai; maišelis
sandariai uždaromas. Skysčiais laikomi geliai, pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir
hermetiškų talpyklų turinys, pvz., dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai,
skutimosi putos, aerozoliai ir kitos panašios konsistencijos produktai.
Išimtys gali būti taikomos, jeigu skystis yra:
1) skirtas naudoti kelionės metu ir reikalingas dėl medicininių priežasčių arba specialiems
mitybos poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą. Paprašytas keleivis turi įrodyti skysčio,
kuriam taikoma išimtis, autentiškumą; arba
2) įsigytas kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto esančiose
prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo
procedūros, su sąlyga, kad skystis supakuotas maišelyje, kurio pažeidimus lengva nustatyti, su
pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis buvo pirktas tame oro uoste ir tą dieną; arba
3) įsigytas riboto patekimo zonoje esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo
programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros; arba
4) įsigytas kitame Bendrijos oro uoste, su sąlyga, kad skystis supakuotas maišelyje, kurio
pažeidimus lengva nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis buvo pirktas to oro uosto
kontroliuojamojoje zonoje ir tą dieną; arba
5) įsigytas Bendrijos oro vežėjo orlaivyje, su sąlyga, kad skystis supakuotas maišelyje, kurio
pažeidimus lengva nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis buvo pirktas tame
orlaivyje ir tą dieną; arba
6) įsigytas 1 priedėlyje nurodytos trečiosios šalies oro uosto prekyvietėse, kurios yra
kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto arba riboto patekimo zonoje.
Komisija Reglamento (EB) Nr. 2320/2002 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali nuspręsti
trečiosios šalies oro uostą įrašyti į 1 priedėlį, jeigu įvykdytos šios sąlygos:
— trečioji šalis glaudžiai bendradarbiauja su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis, ir
— atlikusi patikrinimą Komisija pripažino, kad:
a) trečioji šalis taiko tinkamus aviacijos saugumo standartus; ir
b) oro uoste taikomos saugumo priemonės yra lygiavertės nurodytosioms ES Komisijos
Reglamento (EB) Nr. 820/2008 2.3.3 punkte ir 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimo 2.3.6
punkte; ir
c) oro uoste taikomos skysčių, gelių ir aerozolių patikrinimui skirtos Tarptautinės
civilinės aviacijos organizacijos saugumo kontrolės rekomendacijos, kaip nustatyta 2006 m.
gruodžio 1 d. rašte valstybėms (Nuoroda: AS 8/11-06/100 Konfidencialu) ir 2007 m. kovo 30 d.
laiške valstybėms (Nuoroda: AS 8/11-07/26 Konfidencialu), arba, jei tai saugūs vienkartiniai
maišeliai, taikomi lygiaverčiai reikalavimai; ir
d) saugus vienkartinis maišelis su skysčiu yra paženklintas tinkamais įrodymais,
patvirtinančiais, kad ne daugiau nei prieš trisdešimt šešias valandas tas maišelis buvo nupirktas
trečiosios šalies oro uosto kontroliuojamojoje zonoje.
2. Atitinkama institucija be 1 punkte nurodytų daiktų gali uždrausti vežti ir kitus daiktus.
Atitinkama institucija imasi visų galimų priemonių, kad apie tokius daiktus informuotų keleivius,
kol jie dar nebaigė registruoti krovinių skyriaus bagažo.
3. Jeigu tai neuždrausta pagal 5 punktą, pagal 1 arba 2 punktus draudžiami daiktai gali būti vežami
krovinių skyriaus bagaže, jei keleiviai nuo bagažo registravimo iki jo atsiėmimo atvykimo oro uoste
neturi galimybės nekontroliuojamai prie jo prieiti.
4. Saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir orlaivio keleivių saloną įleisti
keleivį, turintį jiems įtartiną 1 punkte nenurodytą daiktą
5. Krovinių skyriaus bagaže draudžiami vežti daiktai
Daiktai, kuriuos draudžiama gabenti krovinių skyriaus bagaže:
 sprogmenys (įskaitant detonatorius, padegamąsias virveles, granatas, minas ir
sprogmenis),
 dujos (įskaitant propaną ir butaną),
 degūs skysčiai (įskaitant benziną ir metanolį),
 degiosios kietosios ir reaktyvios medžiagos (įskaitant magnį, prakurus, fejerverkus ir
signalines raketas),
 oksidacinės medžiagos ir organiniai peroksidai (įskaitant balinamąsias medžiagas ir
automobilio remontui naudojamas priemones,
 nuodingosios ar infekcinės medžiagos (įskaitant žiurkių nuodus ir infekuotą kraują),
 radioaktyviosios medžiagos (įskaitant medicininius arba komercinius izotopus),
 korozinės medžiagos (įskaitant gyvsidabrį ir transporto priemonių akumuliatorius),
 transporto priemonės kuro sistemos sudedamosios dalys, kuriose buvo kuro.
6. Atitinkama institucija be 5 punkte nurodytų daiktų gali uždrausti vežti ir kitus daiktus.
Atitinkama institucija imasi visų galimų priemonių, kad apie tokius daiktus informuotų keleivius.
7. Saugumo darbuotojai gali neleisti vežti krovinių skyriaus bagažo, kuriame yra jiems įtartinu
atrodantis 5 punkte nenurodytas daiktas.

1 Komentaras Keleiviams draudžiama įsinešti!

  1. Labai jau daug draudimu, bet man atrodo visada tokios taisykles ir buvo.

Palikti komentarą

Jūsų elektronins paštas nebus paskelbtas


*